T&C

TERMES I CONDICIONS / TÉRMINOS Y CONDICIONES

CURSOS DE CUINA
 • Places disponibles per curs: 12.
 • Si es té alguna al•lèrgia és necessari comunicar-ho al centre amb antelació.
 • No està permesa la participació de menors de 18 anys en els cursos de coctelería i tast de begudes alcohòliques.
 • No és necessari portar cap utensili a les classes, tot el necessari serà proporcionat pel centre.
 • Els horaris i temaris són els assenyalats en aquesta pàgina web.
 • Tots els cursos donaran començament a l’hora assenyalada en la web, recomanem acudir al centre 10 minuts abans de la celebració del mateix.

PREUS I RESERVA DE PLACES

 • El preu dels cursos és el que figura en la web excepte error tipogràfic.
 • Els cursos poden ser reservats per mail gastrotallersion@gmail.com, per telèfon 971 20 98 66 o presencialment en el Gastrotaller al carrer Alfons el Magnànim 15.
 • És imprescindible abonar el 100 % del valor del curs per confirmar la reserva amb tres dies d’antelació de la data del curs. En cas de no realitzar-se la reserva quedarà cancel•lada automàticament.

CONDICIONS DE CANCEL•LACIÓ

 • El client pot cancel•lar el seu curs avisant al centre amb almenys 48 hores d’antelació abans de la celebració del mateix.
 • En cas de no poder assistir a un curs, es podrà canviar per un altre o cedir la seva plaça a una altre persona. El centre no retornarà l’import del curs.
 • El centre es reserva el dret d’anul•lar el curs per no cobrir el mínim de places, avisant als alumnes amb un mínim de 48 hores d’antelació abans de la celebració del mateix.
 • Davant causes de força major el centre pot anul•lar un curs amb menys de 48 d’antelació abans de la celebració del mateix donant l’opció al client de reemborsament de l’import o canvi de data.

ATENCIÓ Al CLIENT

Pot contactar amb nosaltres :

 • Per mail: gastrotallersion@gmail.com
 • Per telèfon: 971 20 98 66. El nostre horari d’atenció telefònica és de dilluns a divendres de 06.30h a 18h.
 • En el nostre Gastrotaller: carrer Alfons el Magnànim 15.
CURSOS DE COCINA
 • Plazas disponibles por curso: 12.
 • Si se tiene alguna alergia es necesario comunicarlo al centro con antelación.
 • No está permitida la participación de menores de 18 años en los cursos de coctelería y cata de bebidas alcohólicas.
 • No es necesario traer ningún utensilio a las clases, todo lo necesario será proporcionado por el centro.
 • Los horarios y temarios son los señalados en esta página blog.
 • Todos los cursos darán comienzo a la hora señalada en la blog, recomendamos acudir al centro 10 minutos antes de la celebración del mismo.

PRECIOS, RESERVA DE PLAZAS Y METODOS DE COMPRA

 • El precio de los cursos es el que figura en la web salvo error tipográfico.
 • Los cursos pueden ser reservados por email gastrotallersion@gmail.com, por teléfono 971 20 98 66 o presencialmente en el Gastrotaller en la calle Alfons el Magnànim 15.
 • Es imprescindible abonar el 100 % del valor del curso para confirmar la reserva con tres días de antelación de la fecha del curso. En caso de no realizarse la reserva quedará cancelada automáticamente.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

 • El cliente puede cancelar su curso avisando al centro con al menos 48 horas de antelación antes de la celebración del mismo.
 • En caso de no poder acudir al curso, este podrá ser cambiado por otro. El centro no devolverá el importe del curso.
 • El centro se reserva el derecho de anular el curso por no cubrir el mínimo de plazas, avisando a los alumnos con un mínimo de 48 horas de antelación antes de la celebración del mismo.
 • Ante causas de fuerza mayor el centro puede anular un curso con menos de 48 de antelación antes de la celebración del mismo dando la opción al cliente de reembolso del importe o cambio de fecha.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Puede contactar con nosotros:

 • Por email: gastrotallersion@gmail.com
 • Por teléfono: 971 20 98 66. Nuestro horario de atención telefónica es de lunes a viernes de 06.30h a 18h.
 • En nuestro Gastrotaller: calle Alfons el Magnànim 15.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *